Čo spadá a čo už nie pod záručný servis

Záručný servis znamená poskytnutie bezplatnej pomoci pri riešení chýb, ktoré boli spôsobené bez pričinenia a zavinenia používateľa. Záručný servis má riešiť výrobné vady a poruchy, ktoré nenastali nesprávnym používaním zariadenia.

Niektoré súčasti zariadení, 3D tlačiarní, je možné považovať za spotrebný tovar s limitovanou životnosťou. Napríklad pri FDM tlačiarňach ide o trysky tlačovej hlavy, ktoré sa používaním obrusujú; chladiace ventilátory, ktorých ložiská majú obmedzený životný cyklus otáčkami; ložiská lineárnych posuvov, endstopy s určitým počtom spínacích cyklov a podobne.

V niektorých prípadoch výrobcovia udávajú správne označenia o tom, čo predstavuje spotrebnú časť i s garanciou počtom hodín alebo cyklov pre prípad záručných servisov. Niekedy môže byť udávaný spôsob použitia zariadenia limitovaný počtom tlačových hodín za mesiac, od čoho sa dá odvodiť celková záručná životnosť daná opotrebením zariadenia v zákonnej dvojročnej lehote pre koncového používateľa.

Pod záručný servis prípad nespadá ak používateľ
 • zasahoval do vnútorných častí zariadenia – poškodil záručné plomby,
 • menil firmware (programové vybavenie) zariadenia,
 • nepostupoval pri použití alebo zostavení zariadenia podľa pokynov výrobcu, manuálu,
 • použil nevhodné diely alebo nekompatibilný spotrebný materiál,
 • nesprávne prepravoval zariadenie,
 • vystavoval zariadenie žiareniam alebo teplotám mimo obvyklých prevádzkových a prepravných podmienok,
 • neobvyklým konaním úmyselne nezabránil zjavnému trvalému poškodeniu zariadenia,
Záručný servis bude poskytnutý používateľovi ak sú splnené podmienky:
 • zariadenie je nekompletné alebo nefunkčné už od predajcu, nedošlo k poškodeniu zariadenia alebo jeho častí používateľom,
 • nebola prekročená záručná lehota dokladovaná záručným listom alebo dokladom o nákupe od predajcu – naše servisné miesta poskytujú záručnú a pozáručnú servisnú starostlivosť len so zmluvnými predajcami,
 • sériové číslo zariadenia je v databáze servisného strediska – databáza je pravidelne aktualizovaná zmluvnými predajcami,
 • používateľ vyplnil registračný formulár a servisné stredisko potvrdilo príjem a spôsob prepravy,